Bestyrelsen

Formand: OZ1YV (2021)
Kasserer: OZ6VG (2020)
Sekretær: OZ3ZC (2021)
Bestyrelsesmedlem: OZ8ZH (2020)
Bestyrelsesmedlem: OZ1KVB (2020)
1. Suppleant: OZ3AAP
2. Suppleant: OZ5HOF
1. Bilagskontrollant: OZ9SI
2. Bilagskontrollant: Ledig.